Истинското евангелие и лъжливото евангелие

Article Body: 

Най-общо казано, християните се делят на две групи, както следва:

(1) „Римокатолици" и „Протестанти" - в зависимост от произхода.

(2) "Епископални" (конформисти) и "Свободна църква" (неконформисти) - в зависимост от църковния модел.

(3) "Новородени християни" и "Традиционни християни" - в зависимост от "опитността им";

(4) „Евангелисти" и „Либерални" - в зависимост от доктрината.

(5) „Харизматични" и „Нехаризматични" - в зависимост от „говоренето на езици".

(6) „Платени християнски служители" и „Светски работници" - в зависимост от професията.

Може да има и други такива категоризации. Но нито една от тях не се занимава с корена на проблема, който нашият Господ дойде да адресира.

Мнозина знаят, че „Христос умря за греховете ни" ( 1 Кор. 15:3 ). Но мнозина не знаят, че Библията също така казва, че Христос е умрял, „за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, Който за тях е умрял" ( 2 Кор. 5:15 ).

Следователно един по-библейски начин за категоризиране на християните би бил следният: „Тези, които живеят за себе си" и „Тези, които живеят за Христос"; или „Тези, които търсят своето" и „Тези, които търсят Христовото"; или „Тези, които търсят първо земните неща" и „Тези, които търсят първо Божието царство"; или „Тези, които обичат парите" и „Тези, които обичат Бог". (Исус каза, че е невъзможно да обичаш и двете - Лука 16:13 ).

Но аз никога не съм чувал да се използва подобна категоризация. Тази категоризация се занимава с вътрешния живот на християнина и с личното му ходене с Бог, докато споменатите по-рано критерии се занимават с външните подробности за неговия живот. И все пак именно по този последен начин Бог категоризира християните. И ако това е истина, то това е единствената категоризация която има значение! Другите хора не могат да ни категоризират по тези критерии. Ние трябва да се категоризираме сами - никой освен нас самите не познава нашите вътрешни мотивации и желания. Дори съпругите ни може да не са наясно за какво живеем.

Нашият Господ не дойде, за да даде на хората преди всичко доктрина или църковен модел или да ги накара да говорят на езици или дори да им даде преживявания!

Той дойде, за да "ни спаси от греха". Той дойде, за да положи брадвата до корена на дървото. И коренът на греха е: Да бъдем съсредоточени в себе си, да търсим своето и да живеем според собствената си воля. Ако не позволим на Господ да отсече и изкорени този „корен" от живота ни, ние ще бъдем християни само повърхностно. Сатана обаче може да ни заблуди, за да си мислим, че принадлежим към по-висш ешелон от останалите християни, поради нашата доктрина, нашия опит или нашия църковен модел!

Сатана дори не се интересува дали имаме правилната доктрина, опит и модел на църква, стига да продължаваме да „живеем за себе си" (Това, между другото, е просто още един синоним на „живот в грях"!!) . Днешното християнство е пълно с християни, които търсят своето и живеят за себе си, които обаче са убедени, че Бог ги възприема като по-висши от другите християни, поради доктринални различия или църковен модел или „преживявания". Това показва каква велика заблуда е успял да вмъкне Сатана в християнския свят.

В Йоан 6:38 нашият Господ каза, че е дошъл от небето на земята:

(1) за да се отрече от Неговата човешка воля (която е придобил, когато е дошъл на земята като човек) и (2) да изпълнява волята на Отец, като Човек. По този начин Той стана наш пример.

По време на земния си живот - през всичките 33½ години - Исус се отрича от собствената си воля и изпълнява волята на Своя Отец. И каза на учениците Си ясно, че тези, които искат да бъдат Негови ученици, ще трябва да вървят по същия път. Той дойде, за да удари корена на греха в живота ни - „да живеем според собствената си воля" - и да ни избави от това.

В областта на науката, в продължение на хиляди години, човек е бъркал, като си е мислил, че Земята е центъра на Вселената. Това изглеждаше така за човешките очи - защото слънцето, луната и звездите наистина изглеждаха че се въртят около Земята веднъж на всеки 24 часа. Нужна беше смелостта на човек като Коперник да постави под съмнение тази популярна идея, само преди около 500 години, и да покаже, че тя е напълно грешна и че земята дори не е център на Слънчевата система, та какво да кажем за Вселената. Земята, която той показа, е създадена, за да бъде центрирана според слънцето. Докато човекът имаше грешен център, неговите научни изчисления и изводи бяха погрешни - защото центърът му беше грешен. Но след като човекът откри правилния център, тогава тези изчисления и изводи бяха поправени.

Същото се случва и с нас, когато останем „егоцентрични", вместо да бъдем „богоцентрични". Тогава разбирането ни за Библията и за съвършената воля на Бог (нашите изчисления и изводи) ще бъдат погрешни. Но точно както хората бяха убедени повече от 5000 години, че са прави (както видяхме по-горе), ние също можем да си мислим, че сме прави! Но всъщност ще сме сгрешили на 100%.

Това е, което виждаме дори сред многото „добри християни" днес. Те имат толкова много различни тълкувания на една и съща Библия - и въпреки това всеки е убеден, че само неговото тълкуване е правилно, а на всички останали е погрешно. Останалите, ще кажат те, са „излъгани". Защо е така? Защото те самите са объркали центъра си.

Човекът е създаден, за да бъде центриран спрямо Бог, а не спрямо себе си. И когато християните са объркали центъра си, тяхното "евангелие" също ще бъде погрешно. Общо взето, днес се проповядват само две евангелия - едното, ориентирано спрямо човека, и другото, ориентирано спрямо Бога.

Евангелието, ориентирано спрямо човека, обещава на човека, че Бог ще му даде всичко необходимо, за да направи живота му на земята удобен, а също така ще му даде място на небето в края на живота му. На човека се казва, че Исус ще прости всичките му грехове, ще излекува всичките му болести, ще го благослови и обезпечи материално, ще реши всичките му земни проблеми и т.н., и т.н.

Себичността остава в центъра на живота на такъв човек и Бог се върти около него - като негов слуга - за да отговори на всяка негова молитва и да му даде всичко което той иска!! Всичко, което трябва да направи той, е да "вярва" и "да поиска всяко материално благословение в името на Исус"!!

Това е фалшиво евангелие, защото никъде не се споменава „покаяние". Покаянието е това, което Йоан Кръстител, Исус, Павел, Петър и всички апостоли проповядваха преди всичко останало. А покаянието, за съжаление, е това, което днес не се проповядва, дори последно!!

От друга страна, евангелието ориентирано спрямо Бог призовава човека да се покае. Това „покаяние" означава:

Отвръщането ОТ себе си като център на живота на човека, от живота според собствената му воля, от ходене по самоизбрания път, от любов към парите и от обич към света и нещата в света (похотта на плътта, пожеланието на очите и гордостта на живота) и др., и

Обръщане КЪМ Бога, обичайки Го с цялото си сърце, превръщайки Го в Център на живота и изпълнявайки Неговата воля занапред и т.н.,

Вярата в кръстната смърт на Христос може да прости на човека греховете му само когато той се е покаял. Тогава той може да получи силата на Святия Дух, която ще му помогне да се отрича от себе си всеки ден, за да може да живее живот съобразен с Бог. Това е евангелието, което Исус и апостолите проповядваха.

Фалшивото евангелие прави портата голяма и пътя просторен (лесно да се върви по него, защото човек не трябва да се отрича от себе си или да престава да живее според собствените си интереси или да спре да търси собствените си придобивки). Милиони посещават събрания, където се проповядва такова лъжливо „евангелие". И мнозина влизат през тази порта и вървят по този път, като си мислят, че това води до вечен живот. Но всъщност това води до погибел. Проповедниците на това евангелие обаче се радват и докладват за големия брой хора, които „са вдигнали ръце и са взели решение за Христос" на техните събрания!! Но всичко това е заблуда. Въпреки че някои наистина са се обърнали към Христос на такива събрания, поради своята искреност, много такива „новоповярвали" в крайна сметка стават „рожба на пъкъла два пъти повече" ( Мат. 23:15 ) - излъгани за истинското си състояние.

Истинското евангелие, от своя страна, прави портата малка, а пътя тесен - не по-малка или по-тесен, отколкото го е направил Самият Исус, както проповядват някои „свръхдуховни" култове, а точно със същия размер, както Исус ги е направил. Малцина са тези, които намират този път към живота. Проповедниците на това евангелие не могат да се похвалят с много и статистиката не е впечатляваща. Но това евангелие води хората към Господ Исус и към небето.

"Внимавайте как слушате. Който се подчинява на това, което е чул, ще му се даде повече светлина и разбиране. Но който не се подчинява на това, което е чул, дори тази светлина и разбиране които смята, че има, ще му бъдат отнети." (Перифразирано от Лука 8:18 ).

Който има уши да слуша, нека слуша.

Всички права запазени - Zac Poonen. Да не се променя съдържанието на статията без писмено разрешение от автора.